Lider. 2.0, Menedżer 2.0, Program PLUS – 5-letni program rozwojowy dla Dyrektorów firmy

Od ponad 10 lat PZU przechodzi bardzo intensywny rozwój w każdym z obszarów biznesowych firmy. Jednym z ważnych obszarów w ramach „wypędzania ducha molocha” było stworzenie warunków dla pracowników do brania odpowiedzialności za osiągane efekty, pobudzanie inicjatywy oddolnej i zbudowanie silnego zespołu Liderów kształtujących nową kulturę organizacji.

W roku 2011 4Reults rozpoczęło współpracę z PZU w kilku kluczowych obszarach biznesowych związanych z kształtowaniem zarówno liderów i pracowników, jak również tworzeniem efektywnych systemów do osiągania i rozliczania celów.

Aby liderzy mogli skutecznie zarządzać i rozwijać zespoły, potrzebne były w firmie zmiany systemowe. Jedną ze zmian na tym polu było wdrożenie nowego systemu Zarządzania Przez Cele. Miał on motywować do osiągania ambitnych celów, dawać odpowiedzialność za wyniki i uruchamiać rozwój, czyli uruchomić nowe sposoby osiągania rezultatów. W organizacji został uruchomiony duży projekt pod hasłem „Płacimy za Wyniki”, oparty na nowych wartościach i pożądanych w organizacji zachowaniach.

Rolą 4Results w tym projekcie było wsparcie w opracowaniu systemu zarządzania przez cele oraz przygotowanie całej kadry menedżerskiej do stawiania celów w oparciu o nowe wartości i nowy system premiowy.

Pierwszym etapem projektu były konsultacje przy tworzeniu założeń do nowego systemu oraz planowanie procesu zmiany (rozumianej jako wdrożenie nowego systemu). Kiedy nowy system powstał, rozpoczął się drugi etap wdrożenia, czyli zapewnienie, aby wszyscy menedżerowie (była to grupa około 350 Dyrektorów i 1200 kierowników) byli gotowi do postawienia właściwych celów, przeprowadzenia angażujących rozmów z podległymi zespołami, uruchomienia energii i pomysłów do osiągania ambitnych rezultatów. Jak zwykle wyzwaniem w tak dużych projektach był czas. Całość musiała zamknąć się w okresie 3 miesięcy. 4Results przeprowadziło szkolenia dla liderów na wszystkich szczeblach organizacji oraz prowadziło konsultacje indywidualne dla kadry dyrektorskiej. Dzięki dużej determinacji z obydwu stron projekt zakończył się dużym sukcesem i stał się ważnym elementem przy wdrożeniu w PZU nowej Strategii 2.0.

Kolejnym dużym projektem realizowanym wspólnie było wdrożenie standardów obsługi klienta w obszarze Likwidacji Szkód. Projekt rozpoczął się od diagnozy sytuacji (analiza As Is) w kilku Centrach Likwidacji Szkód. Efektem tej analizy było opracowanie kluczowych momentów styku z klientem w procesie likwidacji i świadome budowanie dobrego doświadczenia dla klienta (customer experience). W oparciu o tę ekspertyzę powstały programy rozwojowe prowadzone przez trenerów 4Results oraz programy licencyjne prowadzone przez trenerów wewnętrznych PZU. Powstała wewnątrz organizacji grupa kilkudziesięciu ekspertów/trenerów, którzy zostali przygotowani przez 4Results do prowadzenia obserwacji, udzielania feedbacku i prowadzenia działań rozwojowych dla wszystkich pracowników obszaru Likwidacji Szkód.

 

W 2012 roku rozpoczął się 2-letni program rozwojowy pod nazwą Lider 2.0 skierowany do wszystkich Dyrektorów PZU. Program obejmował wiele tematów merytorycznych związanych z bieżącymi potrzebami liderów. Rozwój liderów bazował na koncepcji Przywództwa Wszechstronnego (LVI – Leadership Versatility Index). Dla szybko zmieniającej się organizacji bardzo ważne było, aby liderzy w spójny sposób potrafili pokazywać kierunek rozwoju organizacji, uruchamiać nowe myślenie o sposobie osiągania celów, tłumaczyć dlaczego organizacja właśnie tak potrzebuje się zmieniać (Styl Strategiczny). W nowej, budującej się kulturze ważne było, aby jak najwięcej odpowiedzialności przejmowali pracownicy na wszystkich szczeblach organizacji, dlatego kluczowym elementem był silny Styl Angażujący. Pozostałe dwa style modelu LVI to Forsujący i Operacyjny. Celem działań rozwojowych było nauczenie się, jak te dwa style mają pomagać w codziennym osiąganiu wyników: udzielaniu informacji zwrotnej, monitorowaniu, rozliczaniu, egzekwowaniu i ocenie, w taki sposób by budować zaangażowanie. Ważnym aspektem rozwoju liderów było świadome budowanie współpracy wewnątrz zespołu i na styku zespołów. Elementem budowania współpracy było dostarczenie narzędzi zwiększających zwinność zespołów. Rozwój liderów był również oparty na autorskiej koncepcji 4Results Przywództwa Angażującego – Model 4Q&Check. Służy on wypracowaniu nowych nawyków myślenia i prowadzenia rozmów o zadaniach i celach. Aby ocenić efekt wdrożenia tego podejścia, każdy z liderów oceniał praktyczne zastosowanie modelu oraz efekty jakie przyniosło wdrożenie Angażującego Przywództwa. Badanie pokazało, że ponad 90% z grupy 350 Dyrektorów stosowało z sukcesem narzędzie 4Q&Chceck.

Na kolejnym etapie rozpoczął się projekt rozwojowy Menedżer 2.0 dedykowany kadrze kierowniczej. Objął on 1200 liderów, a rolą 4Results było rozwijanie kierowników w “zarządzaniu innowacją na co dzień” . Program pokazywał w jaki sposób koncentrować rozwój, zmiany na potrzebach klienta (wewnętrznego i zewnętrznego), jak dzięki prostym metodom pobudzać i utrzymywać energię do wdrażania małych zmian i usprawnień, które podnosiły satysfakcję klientów.

Ostatnim etapem projektu był Program PLUS dedykowany pracownikom PZU. Program był ściśle powiązany z oceną okresową. Każdy pracownik w ramach oceny okresowej miał wyznaczane obszary rozwojowe wynikające zarówno z poziomu osiąganych celów, jak i zachowań wynikających z wartości PZU. Jednym ze sposobów na wypełnienie luki rozwojowej było uczestnictwo w programie PLUS. W tym programie 4Results zapewniało rozwój pracowników w obszarze: efektywności osobistej (program Smarter Way wdrażający nawyki radzenia sobie z dużą listą zadań), innowacyjności, asertywnej komunikacji i współpracy.

Opisane wyżej programy były realizowane w latach 2011 – 2016. Obecnie również trwają intensywne działania rozwojowe głównie w obszarze sprzedaży.

UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ