Jakość produkcji i jej koszty

Każde przedsiębiorstwo powinno zwracać szczególną uwagę na dwa aspekty, które mogą zapewnić jego produktom stabilną pozycję na rynku.

Po pierwsze jest to jakość produkcji, czyli dokładanie wszelkich starań, aby określony produkt zaspokajał oczekiwania potencjalnych klientów. Należy wówczas uwzględnić takie czynniki, jak jego sprawność, uniwersalność, walory estetyczne, a także ekonomiczne. Warto jednocześnie pamiętać, że jakość produkcji jest również istotną wartością z punktu widzenia konsumentów. Drugą istotną kwestią jest rosnąca konkurencja. Oba te elementy sprawiają, że jakość produkcji może stać się czynnikiem decydującym o przetrwaniu firmy. Stąd kluczową rolę pełni zarządzanie jakością nastawione na długofalowe cele, a nie krótkotrwałe zyski. Wzrost efektywności, eliminowanie marnotrawstwa, korzystanie z surowców wysokiej jakości, szkolenie pracowników oraz nastawienie na stały rozwój i dbanie o to, aby jakość produkcji ulegała poprawie, to niektóre z elementów, jakie pozwolą firmie przetrwać na trudnym rynku i zdobywać na nim coraz lepszą pozycję.

Jakość produkcji to bardzo ważny aspekt którym powinno się kierować każde przedsiębiorstwo, lecz kolejny istotny czynnik to koszty produkcji, czyli wszystkie wydatki danego przedsiębiorstwa przeznaczone na produkcję. Taki ogół wydatków obejmuje najczęściej zakup wymaganych surowców, półproduktów, materiałów, wynagrodzenie dla pracowników, opłaty na użytkowaną nieruchomość lub grunt i wiele innych. Koszty takie można podzielić na stałe i zmienne, co wiąże się z wielkością i charakterem produkcji. Aby generować jak największą liczbę zysków przedsiębiorstwo często stara się obniżyć koszty produkcji, co dzieje się zgodnie z wytycznymi wcześniej zaplanowanej strategii. Często pierwszym kierunkiem oszczędności są koszty surowców, co jednak znacznie wpływa na jakość produkcji oferowanego artykułu i może przekładać się na obniżenie poziomu sprzedaży.

Warto pamiętać, że istotnym elementem składowym kosztów produkcji są koszty pracy. Składają się na nie wynagrodzenie za pracę, ale także za okresy przestoju, czy nieobecności pracownika, która także generuje koszty. Poprzez właściwe zarządzanie procesem produkcji można np. wyeliminować lub zminimalizować czynniki wpływające na pogorszenie stanu zdrowia pracowników lub liczbę wypadków przy pracy. Na okresy przestoju i nieproduktywności mają także wpływ niewłaściwa logistyka zaopatrzenia, nieefektywne planowanie produkcji, czy awarie urządzeń wynikające z zaniedbań utrzymania ruchu. Te i inne czynniki mogą wpłynąć na wzrost kosztów produkcji i obniżenie jej opłacalności. Właściwe zarządzanie całym procesem i wyważenie tego, aby zarówno jakość produkcji, jak i jej koszty były odpowiednie jest kluczem do osiągnięcia sukcesu rynkowego.

UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ