Jeszcze nie tak dawno, utrzymanie ruchu definiowano jako optymalizację dostępności urządzeń jak najniższym kosztem. Aktualnie utrzymanie ruchu rozumiemy nieco szerzej, jako proces skomplikowany i bardziej złożony.

Proces ten obejmuje bowiem zarówno efektywność produkcji, jak i poziom ryzyka, bezpieczeństwa ludzi i środowiska oraz jakość produktów, które są ze sobą ściśle powiązane. Utrzymanie ruchu to również uzyskanie planowanej żywotności urządzeń oraz utrzymanie lub przywrócenie urządzeń do stanu, w którym mogą spełniać określone funkcje. Wymaga to także zarządzania gospodarką części zamiennych i dbania o optymalny stan zapasów.

Utrzymanie ruchu przekłada się bezpośrednio także na obniżenie kosztów produkcji, m.in. ze względu na optymalizację zużycia mediów, materiałów oraz utrzymanie ciągłości produkcji niezakłócanej przez nieplanowane przestoje urządzeń, które w konsekwencji obniżają wydajność pracy ludzi. Wzrost bezpieczeństwa dodatkowo wpływa na ograniczenie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo ze względu na wypadki przy pracy.

Utrzymanie ruchu – zarządzanie procesem

Utrzymanie ruchu nie jest jednorazowym zabiegiem, czy sporadycznym epizodem w działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego. Jest to proces ciągły, który wymaga opracowania właściwych strategii. Do efektywnego i płynnego zarządzania procesu jakim jest utrzymanie ruchu niezbędne jest poznanie fundamentalnych potrzeb firmy oraz jej realnych możliwości. Dopiero wtedy możliwe jest opracowanie najbardziej trafnych procedur, które sprawią, że cały proces będzie łatwiejszy w zarządzaniu. Utrzymanie ruchu to szereg procesów, które koncentrują się na wybranych zagadnieniach, np. zapewnieniu maksymalnej efektywności maszyn i urządzeń (TPM), czy też predykcyjnym lub prewencyjnym podejściu do utrzymania ruchu, bądź też strategii pracy do uszkodzenia (RTF). Utrzymanie ruchu wspierają dodatkowo narzędzia, najczęściej informatyczne o różnym stopniu zaawansowanie. Zarówno strategie, jak i narzędzia wspomagające muszą być ściśle skorelowane z potrzebami przedsiębiorstwa.

Pierwszym etapem przygotowania procesu utrzymania ruchu, jest ustalenie wymagań dla urządzeń. Możliwe jest to dzięki znajomości długoterminowych celów przedsiębiorstwa i potrzeb procesu produkcyjnego. Następny krok, to ocena skuteczności aktualnych rozwiązań i zestawienie ich z innymi znanymi i innowacyjnymi praktykami utrzymania ruchu. Dzięki tym badaniom można ustalić cele i program utrzymania dla poszczególnych urządzeń. Finalnie służy on do opracowania kompletnej strategii, realizującej program utrzymania.

UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ