Regulamin

GłównaHome Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym
prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.4results.pl

Sprzedającym jest firma 4 Results spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Puławskiej 454, 02-844 Warszawa, zarejestrowaną w Krajowym
Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla. M. St. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy, pod numerem KRS 0000242220, NIP 951-216-00-42, REGON 140262326,
zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
● pod numerem telefonu +48 504 144 170 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora),
● korzystając z adresu poczty elektronicznej: marta.podgorska@4results.pl
● poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie www.4results.pl
1. Definicje
1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą
elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz.
1204 ze zm.).
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na
zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie
Internetowym.
3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w
celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Uczestnik – osoba fizyczna, która dokonała rejestracji na szkolenie za pośrednictwem
Sklepu Internetowego.
5. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu
Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
6. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu
Internetowego.
7. Towar – rzecz ruchoma, w tym książki, audiobooki, ebooki, oferowane przez
4Results sp.z o.o. za pośrednictwem Sklepu.
8. Plik – niezapisane na nośniku materialnym treści cyfrowe, a w szczególności ebook,
audiobook, oferowane przez 4Results sp. z o.o. za pośrednictwem Sklepu, w ramach
świadczenia usług.
9. Szkolenie – usługa edukacyjna świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza
Sklepem Internetowym, może mieć charakter płatny bądź bezpłatny.
10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks
cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu
internetowego Sklepu.
11. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www, za
pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość
Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
13. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń
informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie,
a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą
właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
2. Zasady ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego
pod adresem www.4results.pl
2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest
zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie
realizacji Zamówienia.
3. Sklep internetowy www.4results.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem
sieci Internet.
4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.4results.pl są fabrycznie nowe,
oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie
wprowadzone na rynek polski.
5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem
teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów,
Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz
urządzeniem podłączonym do sieci Internet.
6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa,
np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i
inne prawa osób trzecich.
3. Wymagania techniczne
1. Użytkownik może korzystać ze Sklepu pod warunkiem spełnienia przez system
teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:
Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i
cookies lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów
Java, JavaScript i cookies, Google Chrome z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i
cookies, Apple Safari z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies. Minimalna
rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.
2. Użytkownik, który dokonuje w Sklepie zakupów Plików, może korzystać z nich pod
warunkiem spełnienia przez urządzenia końcowe Użytkownika następujących
wymagań technicznych:
1. pliki MOBI – czytnik Amazon Kindle, tablet, smartphone, komputer PC/Mac z
zainstalowana aplikacją do otwierania plików MOBI.
2. pliki ePUB i PDF– komputer klasy PC lub Mac z monitorem o rozdzielczości
minimalnej 800×600 pikseli, wyposażony w system operacyjny oraz program zdolny
otwierać pliki ePUB, PDF (np. Adobe Acrobat Reader, Calibre, MobiPocket Reader),
lub inne urządzenie końcowe, w tym czytnik ebooków, smartphone, tablet z
zainstalowaną aplikacją do odtwarzania ww plików. Więcej informacji nt
obsługiwanych plików i urządzeń Użytkownik znajdzie w zakładce Pomoc.
3. Pliki Mp3 i Mp4 – komputer klasy PC lub Mac z monitorem o rozdzielczości
minimalnej 800×600 pikseli z zainstalowaną kartą dźwiękową i wyposażony w
słuchawki. Głośniki lub inne urządzenie reprodukujące dźwięk i obraz.
4. Składanie zamówień
1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto podanymi w
złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.
3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę,
7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i
prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być
wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z
Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do
anulowania Zamówienia.
6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT,
która może zostać przesłana drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail w postaci
elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak:
faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.
Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur
VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich
przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi
kontroli skarbowej.
7. Wartość zamówienia zawierająca opusty i rabaty, może zostać dodatkowo
pomniejszona, ze względu na zaokrąglenie wartości zamówienia, które związane jest
z przeliczeniem ceny stosowanej w rozliczeniach detalicznych do ceny netto.
8. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie
danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich
przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody,
Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich
usunięcia.
9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną
odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na
rachunek bankowy Sprzedającego podany w przypadku płatności przelewem lub
momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności za pośrednictwem
platformy Blue Media S.A.
11. Użytkownik, który nabył produkty lub pliki w Sklepie, może użytkować je zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Ustawą o prawach autorskich i
prawach pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr 24 poz. 83 z poźn. zm.). Niedozwolone jest
powielanie produktu, rozpowszechnianie, dystrybuowanie, kopiowanie,
wypożyczanie, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w
Internecie) i wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości
lub w części albo jakiekolwiek modyfikowanie produktu (np. poprzez zmianę formatu
pliku lub usuwanie zabezpieczeń czy oznaczeń), bez względu na cel i formę tych
działań, o ile co innego nie zostanie uzgodnione w formie pisemnej ze Sklepem.
12. Wszelkie Produkty i Pliki dostępne w Sklepie – odpłatnie lub nieodpłatnie –
podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
5. Koszty i termin wysyłki
1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep
poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu
zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej
autoryzacji płatności.
3. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich.
4. Maksymalny czas realizacji zamówienia (do wysłania przesyłki do Użytkownika) w
przypadku produktów wynosi 7 dni. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy
realizowanej przez firmy kurierskie.
5. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać
dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu
skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia
6. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w formularzu
zamówienia.
7. Realizacja zamówień treści cyfrowych nastąpi natychmiast po zaksięgowaniu przez
Sklep wpłaty, na podany w formularzu zamówienia adres e-mail zostanie przesłany
link umożliwiający pobranie zamówionego ebooka/audiobooka.
8. Realizacja zamówień testu kolorów Colors4Results nastąpi natychmiast po
zaksięgowaniu przez Sklep wpłaty. Aby zamówienie testu mogło zostać zrealizowane
należy w formularzu zamówienia w polu „Adres dostawy testu kolorów” wpisać
pełny adres e-mailowy.
9. W przypadku wysyłki książek w wersji drukowanej, Sklep pobiera zryczałtowaną
opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Użytkownika.
10. Sklep może w ramach promocji zawiesić pobieranie zryczałtowanej opłaty,
umieszczając stosowną informację na stronach Sklepu.
6. Płatności
1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy imienny dowód zakupu (fakturę). Płatność za
zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności
elektronicznych.
2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest
Blue Media S.A. Dostępne formy płatności to: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron,
Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
7. Odstąpienie od umowy
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy
bez podania przyczyny przesyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail
marta.podgorska@4results.pl, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1
ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22,
poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia
wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do
zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na
adres Usługodawcy.
2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną
przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy
przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za
niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba,
że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
4. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony
towar należy zwrócić na adres Usługodawcy. Koszt zwrotu towaru pokrywa Klient.
5. W przypadku ebooków i audiobooków, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą
rozpoczęcia pobierania Pliku.
8. Procedura reklamacji
1. Reklamacje należy składać kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Adres Sprzedającego do kontaktu w sprawie reklamacji:
marta.podgorska@4results.pl.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument
potwierdzający nabycie reklamowanej rzeczy w Sklepie (fakturę oraz numer
zamówienia).
3. W przypadku książek należy przesłać reklamowany produkt do siedziby 4Results sp.
z o.o.
4. Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, Użytkownik może:
1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Helion
niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni wadliwą
rzecz na wolną od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w
takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą
pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Użytkownik nie może odstąpić od umowy
jeżeli wada jest nieistotna;
2. żądać wymiany rzeczy na wolne od wad albo usunięcia wady. Sklep jest zobowiązany
wymienić wadliwą rzecz na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez
nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.
1. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W
przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub
wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość
kupionego towaru. Koszt zwrotu towaru pokrywa Klient.
2. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu
zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że
naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy
ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz
rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu
cywilnego).
3. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed
upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie
zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie
zawiadomienia przed jego upływem.
9. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu
internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z
tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych
towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich
poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie. Szczegóły dotyczące zakresu
przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności.
3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i
korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
a) Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać poprzez wysłanie
wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres engage@4results.pl.
4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez
Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
a) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje
przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
b) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży
następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy
lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
c) Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie
teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.
10. Zmiana Regulaminu
1. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu
Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku
braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego
zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
2. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą
realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
11. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000
nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach
sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141
poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964
nr 16 poz. 93 ze zm.).
2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z
wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane
przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie
z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296
ze. zm.).